RRETH NESH

Shkoder.net… është bërë e mundur falë një pune vullnetare disa vjeçare. Falenderojmë të gjithë ata, që na kanë ndihmuar në këtë projekt. Tani merremi më shumë me shkrime aktuale në suplementin Fjala e Lirë. Na vizitoni atje!

shqip

Të drejtat

e Uebfaqes Shkoder.net…

  • Ideja dhe qëllimi

Ideja ka qenë që në fillim: krijimi i një uebfaqeje standarte për Shkodrën – për këtë qytet të lashtë në veri-perëndim të Shqipërisë. Në bashkëpunim me mësuesin e anglishtes së shkollës së mesme, Sokol Rama, që banon në New York, kemi bërë të mundur këtë uebfaqe në vitin 1998. Një ndihmë e madhe ka ardhur më pas nga Kolec Traboini, shkrimtar dhe gazetar shkodran nga Bostoni, dhe pastaj nga Klajd Kapinova, shkrimtar dhe gazetar shkodran nga Nju Jorku. Uebfaqja është krijuar si një dritare për Shkodrën, për të gjithë shkodranët dhe shqiptarët kudo që ndodhen, por ka edhe informacione të mjaftueshme për të huajt, që janë të interesuar të njohin Shkodrën. Uebfaqja ka ardhur duke u pasuruar dhe ndryshuar me kohën, por kuptohet se do shumë punë dhe është ende larg asaj, që duhet të jetë në të vërtetë…

  • Uebdizajni dhe të drejtat e autorit

Dizajni i uebfaqes është bërë nga Arben Çokaj dhe uebfaqja mirëmbahet prej tij. © Copyrights, ose të drejtat e autorit, për të gjithë uebfaqen i përkasin Arben Çokaj, kur nuk specifikohet emër tjetër. Kopjimi dhe përdorimi i materialeve nga uebfaqja Shkoder.net…, lejohet vetëm për qëllime jo-përfituese. Jeni të lutur të na kontaktoni, kur doni të huazoni materiale nga uebfaqja jonë. Materialet e paraqitura në këtë uebfaqe, janë marrë nga bashkëpunëtorët dhe kontribuesit tanë, dhe një pjesë e tyre janë mbledhur nga burime të ndryshme. Uebfaqja nuk ka karakter përfitimi, prandaj nuk mbajmë përgjegjësi financiare për materialet.

  • Lidhjet e jashtme

Ekzistojnë lidhje të ndryshme të jashtme, që prezantohen në uebfaqe, për të cilat nuk mbajmë përgjegjësi, nëse ato nuk funksionojnë si duhet, pasi janë uebfaqe, që nuk kontrollohen nga ne.

  • Gjuhët e përdorura

Gjuhët jepen lart, në krye. Mund të klikoni mbi gjuhën [ Shqip ose English, dhe për faqet kryesore të tyre në Dansk, Deutsch ose Italiano ], që është më e njohur për ju. Në menynë e gjuhës respektive do të keni mundësi të klikoni për temat kryesore të uebfaqes, të paraqitura aty. Ka lidhje dhe tema të ndryshme në këtë faqe, të cilat ju drejtojnë për tek informacioni i dëshiruar.

Ju urojmë vizitë të këndshme!
Në krye, në të djathtë të shumicës së faqeve, kemi shtuar një funksion përkthimi nga Google Translate.

/ Arben Çokajadmin

english

Copyrights

of the Website Shkoder.net…

  • The idea and the purpose

The idea was to make a comprehensive Web Site about Shkodra – this ancient town in North-West Albania. In cooperation with my English teacher from the high school, Sokol Rama, who lives in New York, we have done this possible. Sokol Rama has gathered some important information in the beginning and later has supported this web site with meaningful ideas. A great help has come also from Kolec Traboini, writer and publisher from Boston, and also by Klajd Kapinova, writer and journalist from New York, and other contributors, too. This web site is primarily created for Shkodrans and Albanians around the world, but it can also be used as a source of information for foreigners, too, which are interested in knowing Shkodra and more. It’s for sure a lot of work and Shkoder.net… is still far from what it should really be…

  • Web-design and Copyrights

The Web Design of Shkoder.net… is completely done by Arben Çokaj. © Copyrights belongs to Arben Çokaj alone, too. Copy, Download and the use of the information from Shkoder.net…, are only permitted for non-profit purposes, where the source is mentioned. Please contact us for the permission. We appreciate the help of other co-workers and contributors of this web site, too. The web site Shkoder.net is a non-profit internet source of information, therefore we do not hold financial responsibility for the context given into this page. We generally refer to the source of information presented in our web site.

  • External Links

There are different external links presented in this site, but we are not responsible if they do not function as it should, or about the context of those sites, which are not under our control.

  • Languages

There are used two main languages on the top of the web site. You have the possibility to chose the language you’d like: Shqip or English (The first pages are available also in: Dansk, Deutsch and Italiano). By clicking into the specific language, you’ll get the webpage in the proper language that you are more familiar with, and by clicking on the menu items, you have also the possibility to surf into this page. I wish you a good surf!

On the top of some pages, on the right side, we have often added a translation function from Google Translate.

/ Arben Çokajadmin